Meny Lukk

Indre Fosen er den fjerde største kommunen på melk og sjette størst på verdiskaping
i jordbruket i Trøndelag. Indre Fosen har også store skogressurser og store
beiteressurser i utmarka. Det var 298 foretak som søkte produksjonstilskudd i Indre
Fosen, derav 204 husdyrbrukere. I 2020 kom det til 6 husdyrbrukere fra Verrabotn.

Indre Fosen hadde i 2015 en samlet verdiskaping i jordbruket (bruttoprodukt)
beregnet til 145 millioner der 2/3 kommer fra melkeproduksjonen. Verdiskapinga i
skogbruket var på 11,6 millioner og for landbruksbasert tilleggsnæring på 15,8
millioner.

Andel sysselsatte i all landbruksbasert virksomhet av totalt sysselsatte i kommunen
var i 2015 13 % for Indre Fosen. Sysselsettingsvirkninger i 2015 var 542 årsverk for
jord, skog og relatert industri i kommunen. Ett årsverk er beregnet til 1 845 timer. Ved
bruk av sysselsettingsmultiplikatorer kan vi finne ringvirkningene fra jord- og
skogbruket. I sysselsettingsberegninger for 2015 for Indre Fosen kommune anslås
det samlet 1 010 landbruksrelaterte sysselsatte i Trøndelag basert på de 342 som er
sysselsatt i primærleddet.

Kilde: Landbruksplan Indre Fosen 2020 – 2023